top of page

İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından açılan İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması'nın 1. kademe projelerinin elden teslim tarihi 17 Temmuz 2023 Pazartesi; 1. kademe kargo ile teslim alımı için son tarih 19 Temmuz 2023 Çarşamba.


YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması ile kentin sürdürülebilir gelişimini destekleyen, yönlendiren ve ivmelendiren çok paydaşlı bütünleşik politikalar, araştırmalar üretebilme, bu bağlamda uygulamaları yönlendirebilme hedefi taşıyan ve kendisi de bu ilkelere dayalı olarak tasarlanacak bir sürdürülebilirlik merkezi projesinin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Merkezin mekânsal karşılığının üretilmesine yönelik: yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirlik yaklaşımını gözeten, veri ve performansa dayalı, sıfır karbon yapı hedefini gerçekleştirebilen, iklim esnekliği ve uyumu önceleyen, döngüsel, uygun maliyetli, yenilikçi bir çevre ve mimari anlayış ortaya koyan yaratıcı proje ve müelliflerin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.


Projenin temel olarak, şartname eki olan Sürdürülebilir Yapı Kriterleri Kılavuzu (bkz ek.3.2.) hedeflerine ulaşması beklenmekte olup, yarışma sonrasında bir ‘sürdürülebilir yapı sertifikası’ alması da öngörülmektedir.


Bu bağlamda:


Sürdürülebilirlik kavramının ülke genelinde ve Akdeniz, Ege ve İzmir özelinde yeniden ve özgül olarak çok disiplinli bir anlayışla genişletilmesi ve yorumlanması, İzmir’de düşük karbonlu yapılara geçiş sürecinin kamusal ilk örneği olarak, sürdürülebilirliği hem teknik ve hem de içerik oluşturucu bir değer olarak kabul eden yaratıcı ve yenilikçi yapı ve çevresinin üretilmesi, Gezegen dostu bir kentsel ve mimari tavrın, işlevselliğin ötesinde, mekânsal tecrübe niteliği yüksek, mimari ifadesi güçlü ve kapsayıcı bir örnek aracılığıyla özendirilerek yayılmasının sağlanması yarışmanın temel amaçlarındandır.


Konunun niteliği nedeniyle proje ve müelliflerin saptanması sürecinde, güzel sanatların teşviki, ilgili disiplinlerin geliştirilmesi, mesleki etik/ahlaki değerlerin pekiştirilmesi, uluslararası dayanışmacı bir rekabet gücü kazanılması için uygun ortamın sağlanması da yarışmanın amaçları arasındadır.


Farklı disiplinlerdeki tasarımcılardan bu ayrıntıların farkındalıkları ile beklenen önerilerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için yarışma iki kademeli olarak açılmıştır. İpuçları burada belirtilen ancak özgün katkılarla geliştirilmesi beklenen tahayyüller içinden ikinci kademeye geçecek olan önerilere ilişkin jüri eleştirilerinin amaçlananın da ötesi iyilikte tasarımlar için katılımcı bir etki sağlayacağını umuyoruz.


YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesince açılan yarışma; ulusal, iki kademeli, serbest, mimari proje yarışmasıdır.


YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın Konusu


İzmir Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilmesi hedeflenen “İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub)” yapısının mimari projesinin elde edilmesidir. Projenin taşıdığı önem ve değerler itibariyle kentteki temsil gücünü öne çıkaran bir yapı kurgusu beklenmektedir.


Yarışmanın Yeri


Resmi tanımıyla İzmir’in Bayraklı İlçesi’nin, Turan Mahallesi’nde, 40041 Ada, 1 Parsel’deki 3944,89 m2’lik alan yarışmanın yeri olarak belirlenmiştir. Kuzeyde, içinde Güney Deniz Saha Komutanlığı’nın da olduğu Atatürk Ormanı’yla kaplı vadi, İzban hattıyla kesilse de, güneyde İzmir Körfezi kıyıları ile biter. Karayla denizin buluştuğu ara kesitteki düzlük alan, kadim tarihi içinde hem sayfiye, hem sanayi yapılarını içermesiyle çok özel bir konumdadır. Çok yakınında yer alan Xenopoulos, Caleya, Braggiotti ve Giraud evlerinin yanı sıra Saime Sultan Yalısı da hemen yarışma alanı önündedir. Turyağ fabrikası artık olmasa da benzer sanayi yapılarıyla birlikte uzun yıllar bu bölgenin temel belirleyicilerinden biri olmuştur. (bkz. ek.4.1.)


Yarışma alanı çevresi, S-Hub için etkileme ve etkilenme alanıdır ve bunun ne şekilde olacağına dair öngörüler yarışma konusunun doğal uzantılarıdır. Alanın batısında ve güneyinde konumlanan park alanları etkileşim alanı olarak tanımlanmıştır. Alanın deniz bağlantısını tamamlayabilecek olan mavna (bkz. ek.4.2) birinci katman körfez ve ikinci katman olan körfez etrafında yoğun yapılaşmış yerleşik alan arasında etkileşimi sağlayabilecek şekilde kurgulanmalıdır.


İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum: İzmir Büyükşehir Belediyesi


Adres:


İzmir Büyükşehir Belediyesi

Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark İçi 2 no’lu Hol Konak İzmir


Telefon:


+90 (232) 293 3161 (Can TUNÇOK)

+90 (232) 293 9040 (Duygu ARAL)

+90 (232) 293 4502 (Ebru KANDİLCİ KÖRAN)


E- posta: shubizmir@izmir.bel.tr

İnternet Sitesi: surdurulebilirlikmerkezi.izmir.bel.tr


IBAN Vakıflar Bankası İzmir Şubesi

00158007292289040 numaralı bankomat cari hesabı

IBAN: TR64 0001 5001 5800 7292 2890 40


YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışma ekibinde en az bir TMMOB Mimarlar Odası üyesi mimar olmak koşuluyla tüm tasarım disiplinlerinin ekip üyesi ve/veya danışman olarak katılımına açıktır. Yarışmanın konusu ve yarışmacılardan beklenenler gereği jüri, entegre tasarım planlaması ve sürdürülebilirlik konularında gerekli tüm uzmanlık alanlarından birden fazla uzmanın içinde yer aldığı, farklı disiplinlerle çok boyutlu düşünmeyi sağlayacak bir ekip oluşumunu önermekte ve desteklemektedir.


Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;


1. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

2. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.

3. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

4. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

5. Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak.

6. Şartname alıp isim, soyisim, T.C. Kimlik No, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne en geç takvimde “1. Kademe Projelerinin Elden Teslimi” olarak belirtilen günde saat 17.00’ye kadar kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

7. Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

8. Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

9. 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.


Yarışmanın ikinci kademesine yalnız birinci kademede seçilmiş olan projelerin sahipleri katılabilirler.


Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması Yarışma Bedeli” açıklaması ile İdareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileriyle birlikte raportörlük shubizmir@izmir.bel.tr adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.


İdare ile yapılacak tüm yazışma ve iletişimin (Banka dekontu, kargo fişi, e-posta vb. gibi); yarışma ekibi içinden seçilecek bir kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Yarışmaya kayıt için son tarih “1.Kademe Proje Teslim” tarihidir. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.


JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri


1 Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı

2 Güven EKEN İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı – Dr. Ekolog

3 Şükran NURLU İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı – Y.Çevre Mühendisi

4 Vahyettin AKYOL İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı – Y.Mimar

5 Koray VELİBEYOĞLU Prof. Dr. Şehir Plancısı

6 Nurdan YILDIRIM Doç. Dr. Makine Mühendisi

7 Murat DOĞRU Şehir Plancısı – Yeşil Bina Uzmanı


Asli Jüri Üyeleri


1 Bünyamin DERMAN Y. Mimar

2 Cemalettin DÖNMEZ Prof. Dr. İnşaat Mühendisi

3 Aslıhan DEMİRTAŞ CİNDORUK Y. Mimar

4 Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL Doç. Dr. Mimar

5 Mehmet Bengü ULUENGİN Prof. Dr. Mimar

6 Nevzat SAYIN Mimar (Jüri Başkanı)

7 Özgür GÜLLER Y. Mimar


Yedek Jüri Üyeleri


1 Engin AKTAŞ Prof. Dr. İnşaat Mühendisi

2 Neşe GANİÇ SAĞLAM Dr. Mimar

3 Seda ERDEM Dr. Mimar

4 Zeynep DURMUŞ ARSAN Doç. Dr. Mimar


Raportörler


1 Ebru KANDİLCİ KÖRAN Y. Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürü

2 Duygu ARAL Y. Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

3 Can TUNÇOK Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü


Raportör Yardımcıları


1 Selen ARAS ERGENÇ Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

2 Zeynep BİLGİLİ Ekonomist – İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

3 Bülent POLAT Büro Personeli – İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü


YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

*Yarışmacılara verilecek bilgi, belgeler ve şartnamenin tamamı “surdurulebilirlikmerkezi.izmir.bel.tr” adresinden dijital olarak indirilecektir.


YER GÖRME

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından önemle tavsiye edilmektedir.


YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı: 8 Mayıs 2023 Pazartesi

Soru Sorma İçin Son Tarih: 21 Mayıs 2023 Pazar

Soruların Yanıtlarının İlanı: 26 Mayıs 2023 Cuma

1. Kademe Projelerinin Elden Teslimi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi

1. Kademe Kargo İle Teslim Alımı İçin Son Tarih: 19 Temmuz 2023 Çarşamba

1. Kademe Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi

1. Kademe Sonuçların İlanı: 4 Ağustos 2023 Cuma


Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.


2. Kademe Proje Elden Teslimi: 16 Ekim 2023 Pazartesi

2. Kademe Kargo İle Teslim Alımı İçin Son Tarih: 18 Ekim 2023 Çarşamba

2. Kademe Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi

Yarışma Sonuçlarının İlanı: 26 Ekim 2023 Perşembe

Kolokyum ve Ödül Töreni: Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.


PROJELERİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

Teslim edilecek projeler yarışma şartnamesinde tanımlanan özelliklere göre düzenlenecektir.

• Teslim Adresi: Projeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü, Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark İçi 2 no’lu Hol Konak İzmir adresine teslim edilecektir.

• E-posta Adresi: shubizmir@izmir.bel.tr

• Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi posta veya kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Kargo veya posta ile gönderilen projelerin alındı makbuzunun kopyası (proje ve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren), yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine her iki kademe için de en geç yarışma takviminde “1. Kademe Proje Elden Teslimi” ve “2. Kademe Proje Elden Teslimi” olarak belirtilen tarihlerde saat 17:00’a kadar gönderilecektir.


• En geç kargo ile teslim tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir


YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI

Yarışma sonuçları İdare’nin resmi internet sitesinde, Resmi Gazete’de ve yarışmaya ait internet sitesinde yayınlanacaktır.


ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

1. Ödül 700.000 TL (YEDİYÜZBİNTÜRKLİRASI)

2. Ödül 600.000 TL (ALTIYÜZBİNTÜRKLİRASI)

3. Ödül 400.000 TL (DÖRTYÜZBİNTÜRKLİRASI)

1. Mansiyon 100.000 TL (YÜZBİNTÜRKLİRASI)

2. Mansiyon 100.000 TL (YÜZBİNTÜRKLİRASI)

3. Mansiyon 100.000 TL (YÜZBİNTÜRKLİRASI)

4. Mansiyon 100.000 TL (YÜZBİNTÜRKLİRASI)

5. Mansiyon 100.000 TL (YÜZBİNTÜRKLİRASI)


Birinci kademenin sonuçlanmasının ardından ödüllerin 40.000 TL (KIRKBİNTÜRKLİRASI) tutarındaki kısımları ikinci kademeye seçilen proje müelliflerine ödenecektir. (8×40.000=320.000 TL)


TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır. Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 120 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

bottom of page